Vedtægter for BYG Morsø Mesterforening


 

Download vedtægter i pdf klik her

 

 


§ 1 - Navn og hjemsted


Foreningens navn er BYG Morsø Mesterforening.


§ 2 - Formål

Foreningens formål er at samle virksomheder, der udøver byggefaglig virksomhed, byggeanlægsvirksomhed - samt virksomheder - herunder fremstillingsvirksomheder - ned en naturlig eller traditionel tilknytning til virksomheder af den anførte art og værne om medlemmernes økonomiske, faglige og organisationsmassage interesser.

Til fremme af disse formål er foreningen optaget i Byggeriets Arbejdsgivere og derigennem Dansk Arbejdsgiverforening. Jfr. BYG'S vedtægter § 3 med bemærkninger, og er derfor underkastet disses love og bestemmelser.


§ 3 - Medlemsforhold

1. Enhver faglært håndværker, der driver virksomhed indenfor nævnte fagområde, kan optages i foreningen, forudsat vedkommende ikke er ekskluderet af en under Byggeriets Arbejdsgivere henhørende lokalforening eller anden faglig arbejdsgiverorganisation, og at vedkommende ikke som mester har modarbejdet foreningens interesser.

2. Endvidere kan optages andre personer, firmaer eller selskaber, som driver virksomhed indenfor det nævnte erhvervsområde her i landet.

De nærmere vilkår for sådanne optagelser fastsættes efter forudgående forhandling med Byggeriets Arbejdsgivere.

3. Endvidere kan som medlemmer optages ledende medarbejdere (i disse vedtægter betegnet som personmedlemmer), som er ansat hos et medlem. Som ledende medarbejdere forstås personer, som indtager en overordnet stilling, og som ikke er medlem af en under Landsorganisationen i Danmark hørende lønmodtagerorganisation.

4. Hvor to eller flere personer driver virksomhed i selskabsform (anparts-, aktie-, kommanditselskab eller interessentskab), skal samtlige aktive deltagere i virksomhedens drift, uanset om de pågældende hæfter personligt eller begrænset, på nær én være personlige medlemmer af foreningen, med mindre pågældende er medlem af et af de forbund. Byggeriets Arbejdsgivere har indgået overenskomst med.

5. Anmodning om optagelse rettes skriftligt til foreningens formand. Optagelse skal godkendes af bestyrelsen, i modsat fald kan ansøgeren forlange sagen forelagt en generalforsamling, som ved almindelig stemmeflerhed afgør, hvorvidt ansøgningen kan godtages.

Eventuelle restancer til ligestillede organisationer skal være betalt, ingen optagelsen kan ske. Foreningen kan kræve, at der i forbindelse med optagelsen stilles sikkerhed for forpligtelser over for foreningen.

7. Når en virksomhedsindehaver eller et personmedlem ophører med at være erhvervsaktiv, kan vedkommende overgå til at være hvilende medlem (i disse vedtægter betegnet som seniormedlem).

8. Seniormedlemmer har ikke stemmeret i foreningen.

9. Medlemmer repræsenteres i foreningen af indehavere eller personmedlemmer.

10. Medlemmer, der har gjort sig særlig fortjent i foreningen, kan efter forslag fra bestyrelsen og med en generalforsamlings sanktion, udnævnes til æresmedlemmer.


§ 4 - Ophør

Udmeldelse af foreningen kan kun ske med 6 måneders skriftligt varsel til en 1. juli, idet udmeldelse dog ikke kan finde sted under en arbejdskonflikt, eller før der er gået to år efter, at medlemmet har modtaget konfliktunderstøttelse.

Såfremt en virksomhed afhændes eller ophører, kan udmeldelse dog ske med skriftligt varsel til udgangen af det kalenderkvartal, hvori virksomheden afhændes eller ophører. Dette skal ske på godkendt skema.

Et medlem, hvis bo tages under konkursbehandling, tvangsakkord eller - ved dødsfald - tages under behandling som gældsfragåelsesbo, udtræder af foreningen fra den dag, hvor der afsiges konkursdekret, henholdsvis åbnes forhandlinger om tvangsakkord eller påbegyndes behandling af gældsfragåelsesbo, med mindre boet inden 3 uger herefter erklærer, at det vil indtræde i medlemsforholdet. Der betales dog kontingent til udgangen af det kalenderkvartal, hvori udtrædelsen sker.

Foreningen kan slette et medlem, som er I restance med kontingent efter nærmere af bestyrelsen fastsatte og af Byggeriets Arbejdsgivere godkendte regler. Efter en restanceperiode på 6 måneder slettes medlemmet. Slettelse af foreningen medfører samtidig slettelse af Byggeriets Arbejdsgivere og vice versa. Medlemskabets ophør - uanset årsagen - medfører ikke, at medlemmet eller dets arvinger tilkommer nogen andel af foreningens formue.


§ 5 - Eksklusion

Foreningen kan ekskludere et medlem, såfremt dette ikke overholder foreningens eller Byggeriets Arbejdsgiveres eller Dansk Arbejdsgiverforenings love og bestemmelser, eller hvis medlemmet på ukollegial måde modarbejder sine kollegers berettigede interesser.


§ 6 - Voldgift

Såfremt et medlem nægtes optagelse, eller et medlem mener sig uberettiget ekskluderet, kan dette forlange sagen forelagt for en voldgiftsret bestående af tre voldgiftsmænd, hvoraf hver af parterne vælger en, hvorefter de to partsvalgte voldgiftsmænd i fællesskab udpeger en formand, der kan opfylde retsplejelovens betingelser for at kunne beskikkes som dommer. Såfremt voldgiftsmændene ikke kan enes om at udpege en formand, udpeges denne af præsidenten for Højesteret.

Uoverensstemmelser mellem foreningens bestyrelse og et eller flere medlemmer samt enhver sag, hvor Byggeriets Arbejdsgivere eller foreningen med Byggeriets Arbejdsgiveres billigelse rejser klage over, at et medlem ved sin optræden ødelægger det kollegiale samarbejde, skal, hvis sagen ikke løses ad mæglingens vej, afgøres endeligt af en kollegial voldgiftsret alt i følge reglerne i Byggeriets Arbejdsgiveres love.

Voldgiftsrettens kendelser er endelige og bindende for parterne og kan således ikke indbringes for de almindelige domstole.

Voldgiftsrettens formand fastsætter de nærmere regler for fremgangsmåden ved behandlingen af sager for voldgiftsretten.


§ 7 - Indskud og kontingent

Ved optagelse i foreningen betales et af generalforsamlingen fastsat indskud.

Medlemmet betaler til foreningen et fast årligt kontingent, som fastsættes på foreningens generalforsamling.

Seniormedlemmer betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent.

Æresmedlemmer er kontingentfrie.


§ 8 - Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

Bestyrelsens opgave er at varetage foreningens interesser.

Bestyrelsen vælges på den årlige ordinære generalforsamling for to år ad gangen, således at der afgår 3 medlemmer i lige år og 2 i ulige år. (første gang ved lodtrækning).

På den ordinære generalforsamling vælges ligeledes 2 suppleanter til bestyrelsen. Valg af suppleanter gælder for et år ad gangen.

Ved et bestyrelsesmedlems udtræden i valgperioden indtræder en suppleant.

Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, så ofte denne finder det nødvendigt, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer skriftligt fremsender ønske herom.

Formanden leder møderne. I formandens fravær leder næstformanden møderne.

Bestyrelsen administrerer foreningen og foreningens midler i henhold til lovene og de beslutninger, som vedtages på generalforsamlingen.

Alle pengemidler indsættes i bank eller sparekasse eller anbringes på ansvarlig og indbringende måde.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse.

Ej heller påhviler der Byggeriets Arbejdsgivere nogen hæftelse. Bestyrelsen fører en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.


§ 9 - Spærreregel, aldersgrænse, genvalg, diæter m.v.

Intet medlem kan være repræsenteret med mere end én person i foreningens valgte organer.

Personer, der er fyldt 67 år, og seniormedlemmer kan ikke vælges til medlem af foreningens valgte organer.

Genvalg til foreningens valgte organer kan finde sted.

Diæter og regler om refusion af rejseudgifter til medlemmer af foreningens valgte organer fastsættes af generalforsamling.


§ 10 - Regnskab og revision

Regnskabsåret er kalenderåret.

På den ordinære generalforsamling vælges 2 revisorer. De vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis (første gang ved lodtrækning).

Desuden vælges på generalforsamlingen 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen.

Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse foreningens bøger og formue.


§ 11 - Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Alle medlemmer har møde- og taleret.

Hver medlemsvirksomhed har en stemme. Stemmeretten udøves af aktive medlemmer.

Resultatet af forhandlingerne indføres i foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives af formanden og dirigenten.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, og indkaldelse, der skal indeholde dagsorden, sker skriftligt med 21 dages varsel.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede deltagere. Sagerne afgøres, hvor intet andet udtrykkeligt er bestemt ved almindelig stemmeflerhed.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Forslag om lovændringer eller om hvorvidt betingelserne for eksklusion af en medlem foreligger, kan kun vedtages, når 3/4 af de mødte stemmer herfor. Eventuelle lovændringer skal være i overensstemmelse med Byggeriets Arbejdsgiveres og Dansk Arbejdsgiverforenings love.

Der skal hengå mindst 14 dage mellem en ordiner og en ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling, der skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel, kan ikke ske samtidig med indkaldelse til den ordinære generalforsamling.

På hvert års ordinære generalforsamling foretages:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
5. Valg af bestyrelsessuppleanter
6. Valg af revisor
7. Valg af revisorsuppleanter
8. Fastsættelse af kontingent
9. Indkomne forslag
10. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles af bestyrelsen, eller når mindst 25% af medlemmerne forlanger det med skriftlig angivelse af forhandlingsemne.

Alle afstemninger foregår skriftligt, med mindre generalforsamlingen bestemmer andet.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde mindst 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.


§ 12 - Medlemmernes forpligtelser

Medlemmerne forpligter sig til at overholde disse vedtægter og de af foreningen valgte organer trufne beslutninger, herunder navnlig.

a) at overholde Byggeriets Arbejdsgiveres overenskomst med lønmodtagerorganisationer.

b) at indsende kvartalsvise lønoplysninger til Byggeriets Arbejdsgivere.

c) efter anmodning at meddele sådanne oplysninger, som er nødvendige for at varetage Byggeriets Arbejdsgiveres interesser, herunder om lønforhold, og

d) ved afgivelse af tilbud at overholde Byggeriets Arbejdsgiveres licitationsbestemmelser, herunder tage Byggeriets Arbejdsgiveres tilbudsforbehold.


§ 13 - Foreningens Ophør

Foreningen kan kun opløses, såfremt det vedtages på to hinanden følgende generalforsamlinger med kvalificeret majoritet, som angivet i § 12 vedrørende lovændringer.

I tilfælde af foreningens ophævelse forholdes der med foreningens formue på følgende måde:

Efter nærmere aftale på generalforsamlingen.

Således vedtaget på generalforsamling den 13.02.93.

Til forside
Vores 100 års jubilæum i 2015 nærmer sig.
I samarbejde med DanaWeb A/S, har vi fået designet denne flotte nye hjemmeside.